Általános szerződési feltételek

I.            Szolgáltató (eladó) adatai

A szolgáltató neve: Budapesti Görögkatolikus Helynökség

A szolgáltató székhelye: 1056 Budapest, Molnár u. 3.

A szolgáltató email címe: helynok@hd.gorogkatolikus.hu

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 00001/2012-014

Adószám: 18201127-1-41

A webshopért felelős képviselő: dr. Jaczkó Sándor

Telefonszám: +36301294788

II.            Alapvető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza az Eladó által a Vevő részére a www.gorogkegytargy.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő termékértékesítés általános feltételrendszerét. Az ÁSZF önmagában nem hoz létre szerződéses jogviszonyt az Eladó és a Vevő között. Az ÁSZF tárgyát képező termékértékesítés körében megvásárolható Termékek listája a weboldal „Termékeink” menüpontjában található. A Weboldalon feltüntetett árak a termékek általános forgalmi adóval növelt ellenértékét tartalmazzák, azonban a feltüntetett ár nem tartalmazza a kiszállítás költségeit. A kiszállítás díjának a Vevő által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg a Vevő. A Termék vételárán és az esetleges kiszállítási díjon felül az Eladó további díjat nem számol fel Vevő felé, azonban Vevő köteles megfizetni a szerződéstől való elállással járó többletköltségek közül a Terméknek az Eladó részére történő visszajuttatásával járó költségeket.

A Felek között szerződéses jogviszony az ÁSZF-ben meghatározottak szerint jön létre. A szerződéses jogviszonyra az ÁSZF-ben és a Vevő általi megrendelésben foglaltakon túl az Európai Uniós közösségi és a magyar jog alkalmazandó, különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.), valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, a 2009/22/EK irányelv módosításáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozik.

Jelen ÁSZF-ben említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők. A jelen ÁSZF-ben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

Alapvető fogalmak:

Vevő: az a legalább 13. életévét betöltött Fogyasztó vagy Vállalkozás, aki az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Weboldalon keresztül terméket vásárol. Az ÁSZF erre irányuló külön rendelkezése hiányában a Vállalkozásra is a Fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Eladó: a www.gorogkegytargy.hu webhely üzemeltetője és a Termékek eladója.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Megrendelés: A Vevő által kiválasztott Termék(ek) megvásárlására irányuló Vevői jognyilatkozat, amellyel az Eladó és a Vevő között létrejön a szerződéses jogviszony.

Termék: A Weboldal “Termékeink” menüpontjában a Vevők részére megvásárlásra felkínált cikk(ek); emlék- és ajándéktárgy(ak); könyvek; ikonok és dekorációs termék(ek).

Harmadik személy: a Feleken kívüli természetes- vagy jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

III.            Szerződés létrehozása

 1. Amennyiben a Vevő Terméket kíván Vásárolni az Eladótól, úgy a Webáruházban felkínált termékek közül a megrendelni kívánt termékre szükséges kattintania. A “Kosárba” gomb segítségével a kiválasztott termék ez által a Vevő kosarába kerül. A Vevő minden további Termék esetében ugyanígy tudja a kiválasztott Terméket a kosárba helyezni, így egy Megrendelésben több terméket is ki tud választani, illetve Termékenként be tudja állítani a megvásárolni kívánt darabszámot is.
 • A kosár tartalmát a Vevő mindaddig szabadon alakíthatja – vagyis abból Terméket vehet ki, új Terméket tehet bele, az egyes Termékek darabszámát tetszőlegesen változtathatja – amíg a „Fizetés” gombra nem kattint rá.
 • Ezt követően a Vevőnek szükséges megadnia a vásárlás végrehajtásához szükséges adatokat, vagyis a nevét, a számlázási címet, a szállítási címet feltéve, hogy kiszállítás szolgáltatást kíván igénybe venni, továbbá a telefonos és e-mail-es elérhetőségét, valamint a fizetés módját, amely lehet banki átutalással a megrendelést követően, illetve készpénzes fizetés átvételkor. Vevő a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.
 • A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Vevő a 3. pont szerinti adatok megadását követően „Megrendelés elküldése” gombra kattintással elküldi Megrendelését az Eladó részére.
 • A 4. pontban foglaltak Vevő általi teljesítésével a Felek között a Vevő által megrendelt Termékek vonatkozásában határidős adásvételi szerződés jön létre.
 • Az Eladó a 4. pontban foglaltak szerint létrejött szerződésről a Vevő által megadott e-mail-es elérhetőségre megerősítést küld a Megrendelés tartalmáról. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Vevőhöz 72 órán belül, akkor Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 13:30 órától 17:30 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Eladóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Eladó bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Eladóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 48 órán belül kerül feldolgozásra. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.
 • A 4. pontban foglaltak Vevő általi teljesítése esetén sem jön létre a Szerződés a Felek között, amennyiben:
 1. az Eladó rendszerének hibájából adódóan a Terméket a Vevő nyilvánvalóan hibás áron vásárolja meg vagy
  1. személyes adatokkal, hitelkártyával stb. visszaélés vagy más bűncselekmény történt a vásárlással összefüggésben.

Nyilvánvalóan hibás az ár amennyiben:

 • a Termék ára első ránézésre is hibás (pl: egy vagy több számjeggyel több vagy kevesebb szerepel az árban), vagy
 • a Termék ára úgy kerül feltüntetésre, hogy a feltüntetett ár igazolhatóan nem éri el a Termék beszerzési árát.
 • A szerződési feltételeket és tájékoztatókat Vevő a weboldal használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja.

IV.            Teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések, adásvétel

 1. A teljesítés határideje: a szerződés létrejöttétől számított maximum 7 nap, amennyiben a termékoldalon az Eladó a “Raktáron” megjelölést tünteti fel. Abban az esetben, ha a Termék külön gyártást igényel, úgy a teljesítési határidőnek a termékoldalon feltüntetett határidő minősül.
 • Teljesítés helye: a Vevő által a Megrendelésben megadott átvételi helyszín.
 • Az Eladó köteles a Vevő által megvásárolt Terméke(ke)t az 1. pontban meghatározott teljesítési határidőn belül a 2. pontban meghatározottak szerinti teljesítési helyszínen a Vevőnek átadni és a vonatkozó jogszabályok szerint – figyelemmel a Vételár kifizetés 3. pontban foglaltakra is – a Termék(ek) tulajdonjogát a Vevőre átruházni. A Termék(ek) átadás-átvételével a kárveszély a Vevőre száll át.

A kiszállítással történő teljesítésre vonatkozó rendelkezések:

 • Amennyiben a Vevő általi Megrendelésben foglaltak szerint az Eladó köteles a Terméke(ke)t a teljesítés helyére eljuttatni úgy az Eladó felelős a Termék(ek)nek a teljesítés helyére való eljuttatásához alkalmas fuvarozási mód választásáért, fuvarozás során esetleg felmerülő késedelemért, károkért. Fuvarozó igénybevétele esetén a Vevő a Fuvarozóval nem áll jogviszonyban.
 • A Termék(ek) kiszállítására hétköznaponként 8 és 17 óra között kerül sor.
 • Az Eladó a teljesítési határidőn belül jogosult bármikor teljesíteni azzal, hogy legkésőbb 3 órával a teljesítés várható időpontját megelőzően a Vevőt értesíti az általa megadott elérhetőségek valamelyikén.
 • Eladó a fuvarozással (kiszállítással) kapcsolatos költségeket az 1.2. pontban foglaltak szerint és mértékben hárítja át a Vevőre.

A teljesítéssel kapcsolatos közös rendelkezések

 • A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvétel időpontja.
 • A Termék(ek) átadás-átvétele során a Vevő elvégzi a Termék(ek) mennyiségi és minőségi ellenőrzését. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy valamely Termék (ideértve azok részegységeit is) hibás, illetve hiányos, de a hiba, hiányosság mértéke folytán a teljesítés megtagadása nem indokolt, a Vevő a teljesítést elfogadja, és a hibát, illetve a hiba vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényt bejelenti az Eladó részére az alábbi elérhetőségen: gorogkegytargy@gmail.com
 1. A Vevő a 11. pontban megjelölt szavatossági igény körében a Termék cseréjét kérheti. Amennyiben a Termék ismételten hibásan érkezik vagy meghibásodik, úgy a Vevő az ár leszállítását kérheti, vagy elállhat a szerződéstől azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt az elállás joga nem gyakorolható.
 1. Amennyiben a Vevő az ellenőrzés keretében azt állapítja meg, hogy a Termék (ideértve azok részegységeit is) hiányzik, illetve nem felel meg a minőségi feltételeknek úgy a Vevő a Termék átvételét megtagadja és ezzel együtt a teljesítést visszautasítja. A teljesítés elutasításának tényéről és annak indokairól a jelenlévők jegyzőkönyvet vesznek fel. Eladó köteles a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb az arról való tudomásszerzést követő 8 napon belül pótolni, illetve a hibás Terméket díjmentesen ugyanezen időtartamon belül kicserélni. Amennyiben az Eladó a hiányokat nem pótolja, illetve a hibás Terméket/termékeket nem cseréli ki, a Vevő jogosult a Szerződéstől elállni.
 1. Amennyiben az Eladó más Terméket ad át a Vevőnek, mint amit megrendelt, úgy Vevőt a 13. pontban rögzített jogok illetik meg.
 1. Amennyiben Vevő az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Vevő a fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés – az Eladó jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Eladóhoz visszaérkezik a termék és Vevő előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Eladó – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A kiszállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.
 1. Amennyiben a készletek folyamatos online és üzleti értékesítése okán a weboldalon látható készletek és a tényleges üzleti készletek eltérnek egymástól, ez által a weboldalon a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, úgy Eladó jogosult a szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal, a jövőre nézve felmondani. Ebben az esetben Eladó köteles Vevőt a készlethiányról 3 napon belül, írásban tájékoztatni, valamint a Vevő által már kifizetett vételárat 8 munkanapon belül visszatéríteni a Vevő részére.

  V.            Vételár kifizetése, számlázás

 1. A Vevő a vételárat forintban (HUF)
 2. a Megrendelés leadását követően banki átutalással vagy
 3. bankkártyás fizetéssel a Cib Bank rendszerén keresztül a üzletben (1056 Budapest, Molnár utca 3.) vagy
 4.  

fizeti meg az Eladó részére.

 • Az Eladó a termékértékesítésről a fizetés módjának megfelelő számlát köteles kiállítani és köteles a számlát a Termékek átadásával egyidejűleg átadni vagy a Vevő által a rendelés során megadott e-mail címre megküldeni elektronikus számla formájában vagy kiszállítás esetén papír alapon.
 • A Termék(ek)nek a Vevő részére történő átadására a vételár megfizetésével egyidőben, vagy online fizetés esetében a vételár megfizetését követően kerülhet sor. A vételár megfizetéséig a Termék(ek) tulajdonjogát az Eladó fenntartja.
 • A banki utalásos fizetésre a magyarországi rendelések esetén 3 munkanap áll rendelkezésére, ezt követően az Eladó törölheti a megrendelést. Kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írja be a megrendelés számát, melyet a vásárlás után küldött visszaigazoló e-mail tartalmaz. Készpénzes fizetésre a Termék átvételével egyidejűleg, míg bankkártyás fizetésre a termék átvételével- vagy a megrendelés véglegesítésével egyidejűleg van lehetőség.
 • A webáruház weboldalán látható termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

VI.            Szavatosság, jótállás

 1. Az Eladó szavatolja, hogy
 2. a Termék(ek) mindenben megfelel(nek) a jogszabályokban, illetve a Felek megállapodásában foglalt feltételeknek, vagyis a Termék(ek) megfelelnek a gyártó általi leírásnak, a Vevő reális elvárásainak, különös tekintettel a Termék(ek) jellegére és a Termék(ek) Eladó által meghirdetett jellemzőire;
 3. a Termék(ek) mentes(ek) mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól;
 4. a Termék(ek) a rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
 • Az Eladó szavatolja, hogy a Termék(ek)en harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza. Ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől.
 • Az Eladó szavatolja, hogy a Termék(ek)en harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, vagy a Termék(ek) értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti. Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Termékek tehermentesítését.
 • Eladó nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást.

VII.            A szerződés időbeli hatálya, megszűnése és módosítása

 1. A Szerződés a Megrendelésnek a Vevő által a „Szerződés létrehozása” 4. pont szerinti jóváhagyásának (az Eladó részére történő megküldésének) napján jön létre.
 • A Szerződés megszűnik:
  • a Felek szerződésszerű teljesítésével
  • a Vevő elállásával
  • rendkívüli felmondással
 • A Vevő jogosult a Szerződéstől a teljesítéstől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Amennyiben a Vevő az elállási jogával élni kíván, úgy ezt az Eladó gorogkegytargy@gmail.com e-mail címére küldött nyilatkozattal teheti meg.
 • Amennyiben a Vevő eláll a Szerződéstől úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 7 napon belül köteles a Termék(ek)et saját költségén visszajuttatni az Eladó részére. A Vevő a Termék(ek)et teljes egészében, sértetlenül és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a Termék(ek)et megkapta. A Vevő felelősséggel tartozik a Termék(ek)ben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a Termék(ek) jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik.
 • A Vevő nem gyakorolhatja a 3. pont szerinti elállási jogát
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • Bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal a jövőre nézve felmondani, vagy amennyiben a szerződést teljesítése még nem kezdődött meg, úgy a szerződéstől elállni.
 • Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, és írásban módosíthatják.

 VIII.            Vállalkozásokra vonatkozó eltérő rendelkezések

 1. A Vállalkozásnak a „Szerződés létrehozása” 3. pont szerint a vásárlás végrehajtásához az alábbi adatokat szükséges megadnia:
  1. cégnév
  1. székhely
  1. adószám
  1. képviselő neve
  1. hivatalos elérhetőségek
  1. szállítási cím
 • A Vállalkozás nevében a Termékek átvételére a képviseletre jogosult, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.
 • Vállalkozás esetében a „Szerződés időbeli hatálya, megszűnése és módosítása” 3-5. pontok nem alkalmazhatóak.
 • A Vállalkozás esetében a „Panaszkezelés, jogérvényesítés” 3.-4. pontok nem alkalmazhatók, helyette a Vállalkozás – amennyiben az Eladóval történő egyeztetések nem vezetnek eredményre – az általános illetékességi szabályok alapján jogosult bírósághoz fordulni.
 • Vállalkozás esetében az „Adatkezelési szabályok” szerinti adatkezelésre a Vállalkozás által megadott hivatalos elérhetőségeken keresztül kerül sor, amennyiben sor kerül személyes adatok kezelésre, úgy azok kezelésére az „Adatkezelési szabályok” pontban foglaltak szerint és tájékoztatás mellett kerül sor.

IX.            Panaszkezelés, jogérvényesítés

 1. A Vevő a termékértékesítéssel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait postai úton vagy e-mailben terjesztheti elő az 2. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével.
 • Az Eladó a panaszra legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol, a panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.
 • Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez (a továbbiakban: Testület) fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a 10.4 pontban rögzített további jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztónak minősülő Vevő számára.

Az eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Tel: 061-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Ha a Fogyasztó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormányhivatal szervezetében működő Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Vevő választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 • Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Kizárólagos illetékesség hiányában a felperes – választása szerint – az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett a fogyasztó által vállalkozással szemben fennálló, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránti pert a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

X.            Felelősség kizárása

 1. Az Eladót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettég nem terheli. Szabadon dönt a Vevő megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az Eladó kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.
 • Az Eladó nem garantálja, hogy a termék megfelel a Vevő által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termékek leírásában és útmutatóiban írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt az Eladót nem terheli felelősség.
 • Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internet felhasználó elérhetetlenné válásából erednek. Eladó nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Eladón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Eladót nem terheli felelősség.
 • Az Eladó a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Vevők számára, vagy az összes Vevőre nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Vevő egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.
 • A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Eladó nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.
 • Az Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.
 • A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Eladó befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Eladó törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Eladót semmilyen felelősség nem terheli.

XI.            Adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések

A Szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából az Eladó kezeli a Vevő személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet alapján. Az Eladó adatkezelési tájékoztatója a www.gorogkegytargy.hu webcímen érhető el.

XII.            Kapcsolattartás, értesítési és tájékoztatási kötelezettség

 1. A Szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, elektronikus levél) formában kell történnie.
 2. Az elektronikus levél abban az időpontban tekinthető közöltnek, amikor a címzett a levél elolvasását elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztása esetén az elküldést követő harmadik munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesítést küldő Fél a kapcsolattartó távollétéről kap értesítést. Elektronikus levél útján érvényesen nem közölhető a Szerződés lényeges tartalma körét érintő nyilatkozat, így különösen a szerződésmódosítására, megszüntetésére, a teljesítés elfogadására és igazolása irányuló jognyilatkozat. A 8.3. pont szerinti elállási jog gyakorlására az ott meghatározott rendelkezések az irányadók.
 • A Felek kötelesek – kellő időben – értesíteni egymást minden olyan körülményről is, amely a feladatok ellátásának eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, amelynek a Szerződés teljesítésére kihatása lehet, illetve, ha valamilyen sürgős, halaszthatatlan intézkedés megtétele vált szükségessé. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő felelősség a mulasztó Felet terheli.

XIII.            A felek további nyilatkozatai, záró rendelkezések

 1. Abban az esetben, ha jelen Szerződés bármely része a későbbiekben érvénytelennek bizonyulna, a Szerződés egyéb részei továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a részleges érvénytelenség olyan fokban érinti jelen Szerződést, hogy az érvénytelenné vált rész nélkül bármelyik Félnek nem állt volna érdekében, illetve szándékában a Szerződés aláírása. Ez esetben Felek kötelesek együttműködni az érvényes Szerződés megkötése érdekében, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a fennálló jogviszonyukat egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek lezárni.
 • Felek a Szerződés teljesítésével kapcsolatos vitáik rendezését kötelesek elsősorban békés úton megkísérelni.
 • A békés vitarendezés sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, úgy a vitás kérdés első írásbeli jelzésétől számított 10 napon túl bármelyik fél a bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.
 • Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-t bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.
 • A Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.
 • A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbi dokumentumok:

 XIV.            1. számú melléklet: elállási nyilatkozat minta

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

Shopping Cart
Scroll to Top